WHITE DESERT  /  Egitto  -  Dario Basile  0010  -  SaharaPhotoTour